+359 24 83 31 33

Адвокат Мария Шукерова

 • Адвокат Мария Георгиева Шукерова е управляващ съдружник и основател на Адвокатско дружество „Антонова и Шукерова“. Тя е Магистър по Право, Магистър по право на ЕС и магистър по Икономика, със специалност „Финанси“ и „Счетоводство и контрол“. Притежава висше Юридическо и Икономическо образование;
 • Издържала е изпит за адвокати и младши адвокати, провеждан от Висшия адвокатски съвет. Вписана в Софийска адвокатска колегия;
 • Включена е в утвърдения списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, със заповед ЛС-И-545/14.05.2014 г., издадена от Министъра на правосъдието (Държавен вестник, бр. 44 от 27.V.2014 г.);
 • Вписана е в списъка на ликвидаторите към Агенцията по вписванията, утвърден със заповед № -01-326/16.09.2014 на Изпълнителния директор;
 • Включена е в списъка на Българска Народна Банка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производство по несъстоятелност на банка.

Сертификати и удостоверения:

 • Сертификат за придобито право за извършване на дейност като Инвестиционен Консултант към Комисията за Финансов надзор;
 • Сертификат за оценка на недвижими имоти към Камарата на независимите оценители;
 • Сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания към Камарата на независимите оценители;
 • Удостоверения за „Европейски фондове 2014-2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране“;
 • Удостоверение за допълнително обучение „Кадастър и регулация“;
 • Професионалната кариера на адв. Мария Шукерова, започва в банка, където работи 10 години;
 • От средата на месец май 2014 г. осъществява дейност като синдик в производства по несъстоятелност. До настоящия момент е назначавана за синдик в повече от тридесет производства, сред които на търговци с различна правноорганизационна форма като: еднолични търговци, дружества с ограничена отговорност/еднолични дружества с ограничена отговорност, събирателни дружества, акционерни дружества.

Дейност като синдик и ликвидатор:

 • Към момента осъществява дейността на синдик на тридесет и четири дружества, ликвидатор на едно и надзорен орган на едно;
 • За краткия период от шест месеца осребрява цялото имущество на две от дружествата, на които е назначена за синдик, като активната й дейност от момента на встъпване в длъжност, съществено допринася за бързото приключване на производствата и удовлетворяване в най-висока степен на кредиторите;
 • От януари 2017 г. Мария Шукерова е назначена като синдик на най-голямото дружество в несъстоятелност - "КМБ БЪЛГАРИЯ" ЕАД.

Допълнителни дейности:

 • Законодателен сътрудник в Народното Събрание по проектите „Фалит на физическите лица“ и „ Електронно и задължително гласуване“;
 • Участник в работна група за промени в Търговския закон към Министерство на правосъдието. Работната група е създадена за попълване на празноти в Търговския закон, с цел постигане на по-бързо и по-ефективно осъществяване на производството по несъстоятелност и уеднаквяване практиката на съдилищата на законодателно ниво;
 • Участник в работната група в Министерство на правосъдието относно промените в Търговския закон и Производството по стабилизация.
 • Участник в неформалния комитет към Министерство на правосъдието по посрещане на представители на Световната банка;
 • Синдик Шукерова е избрана за председател на Асоциацията на синдиците в България.

« Обратно