+359 24 83 31 33

Адвокат Анета Антонова

 • Адвокат Анета Антонова е управляващ съдружник и основател на Адвокатско дружество „Антонова и Шукерова“. Адв. Антонова е доктор по право и доцент по гражданско и семейно право. Тя е дългогодишен преподавател по търговско и банково право в СУ „Климент Охридски“. От 2011 г. е заместник-декан на Юридически факултет към университета. Има специализация по търговско право на Германия в Института по германско право при ЮФ на СУ „Климент Охридски“.
 • Адв. Антонова е Арбитър към Търговски арбитражен съд към Национална юридическа фондация – София; Арбитражен съд при Европейска юридическа палата. Председател е на секция „Право“ към съюза на българските учени. Член е на Управителния съвет на фондация „120 години Юридически факултет към СУ „Климент Охридски““. Носител е на почетния знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна съюзна дейност за 2013 г.
 • Член е на съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система към Министерство на правосъдието.

Основни квалификации:

 • участник като експерт в работна група по изготвяне на законопроекти на Закона за търговския регистър и Търговския закон към Народното събрание;
 • участник в работна група по изготвяне на подзаконови нормативни актове по прилагането на Закона за електронното управление към Министерство на държавната администрация и административна реформа;
 • участник в работна група по изготвяне на законопроект на Закона за транслитерация към Министерство на държавната администрация и административна реформа;
 • участник в работна група по изготвяне на законопроект за изменение на Закона за държавния служител към Министерство на държавната администрация и административна реформа;
 • участник като член на ръководен екип на проект на ВСС с наименование „Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие.“
 • участник в междуведомствена група за изготвяне на проект на Стратегия за електронно управление в Република България /2015-2020/.

Професионален опит:

 • участник като експерт по проект „Техническа помощ за изграждане на мрежа от регионални центрове за обучение по изпълнение и прилагане на европейското право“, Институт по публична администрация и европейска интеграция с финансовата подкрепа по програма ФАР;
 • участник като ключов експерт по проект “Укрепване капацитета на регионалните и местни власти за усвояване на средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС“ по Оперативна програма „Техническа помощ“;
 • участник като ключов експерт в проект „Организиране и провеждане на обучения за регионалните и местни власти“ по Оперативна програма „Техническа помощ“.
 • ръководител на проект„Актуализиране на учебните програми в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема: BG051PO001-3.1.07

Автор е на монографиите Събирателно дружество, С. 2004 г и Ликвидация на търговски дружества, С. 2009 г., както и на редица статии в област на търговското право в сп. Търговско право, Съвременно право, Търговско и конкурентно право.: Търговският представител по смисъла на гл. VІ, раздел ІІ на Търговския закон. сп. Търговско право, бр. 5/1993 г.; Въпроси на погасителната давност по чл. 98 ТЗ за исковете срещу съдружници в събирателни дружества,сп. Търговско право, бр. 6/1994 г.; Ликвидация на търговски дружества.сп. Търговско право, бр. 3-4/1996 г., бр. 5-6/1996 г., бр. 1/1997 г.; Лихвата по търговското право., сп. Търговско право, бр. 4/1998 г.; Прекратяване на събирателно дружество чрез преобразуване.,сп. Търговско право, бр. 1/2004 г.; Особености на отговорността на съдружниците в СД.,сп. Съвременно право, бр. /2004 г.; Модели на управление на СД.,сп. Пазар и право, бр. 3/2004 г.;Правото на възнаграждение на търговския представител.,сп. Пазар и право, бр. 9/2004 г.;Особености на ликвидацията на събирателното дружество., Юбилеен сборник в чест на проф. Живко Сталев, С. 2005 г.; Откриване на производство по несъстоятелност на дружество в ликвидация., сп. Търговско и конкурентно право, бр. 10/2007 г.; Новата правна уредба на регистърното производство.,сп. Търговско и конкурентно право, бр. 1/2008 г.;Нови моменти в правната уредба на назначаване на ликвидатори.,сп. Търговско и конкурентно право, бр. 2/2009 г.; Продажба на търговско предприятие на дружество в ликвидация., сп. Търговско и конкурентно право, бр. 6/2009 г; Принудително изпълнение върху акции, Сборник „Съдебни практики. Принудително изпълнение“, 2016г.

« Обратно