+359 24 83 31 33

Вещно право и недвижими имоти:

  • Правен анализ на статута на недвижими имоти: вещни права, тежести и права на трети лица;
  • Консултации относно придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти;
  • Проучване и снабдяване с документи, удостоверяващи правния статут на недвижимите имоти;
  • Изготвяне на предварителни и окончателни договори за покупко-продажба на недвижими имоти, изготвяне на проекти на нотариални актове и представителство пред нотариус;
  • Участие в преговори при сключване на сделки с вещни права;
  • Подготовка на документи относно промяна предназначението на недвижими имоти
  • Процесуално представителство по дела от вещноправен характер.

« Обратно