+359 24 83 31 33

Търговски сделки. Облигационно право:

  • Устни или писмени консултации относно сключване, изпълнение и прекратяване на договори;
  • Участие при водене на преговори относно сключване на договори;
  • Правни консултации и изготвяне на договори за прехвърляне на вземания;
  • Консултации относно арбитражни споразумения и представителство пред арбитражни съдилища;
  • Процесуално представителство относно облигационно-правни и търговски спорове.

« Обратно

Дружествено право. Сливания и придобивания

  • Учредяване и регистрация на търговски дружества с българско и чуждестранно участие и на обединения на търговци: консорциуми и холдинги;
  • Учредяване и регистрация на публични акционерни дружества и акционерни дружества със специална инвестиционна цел;
Вижте повече