+359 24 83 31 33

Търговска и банкова несъстоятелност:

  • Консултации на кредитори относно условията за откриване на производство по несъстоятелност на длъжници;
  • Подаване на молби за откриване на производства по несъстоятелност;
  • Предявяване на вземания и процесуално представителство във всички етапи на производството по несъстоятелност;
  • Процесуално представителство по искове за попълване на масата на несъстоятелността;
  • Изготвяне на споразумения за уреждане плащането на парични задължения от длъжника към кредиторите;
  • Изготвяне на оздравителни планове и правно съдействие за привеждането им в изпълнение и за възстановяване на нормалната дейност на дружествата в несъстоятелност.

« Обратно

Синдик Мария Шукерова

Със заповед ЛС-И-545/14.05.2014 г., издадена от Министъра на правосъдието ( ДВ, бр. 44 от 27.V.2014 г.) Мария Шукерова е включена в утвърдения списък на синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон.

Вижте повече