+359 24 83 31 33

Дружествено право. Сливания и придобивания:

 • Учредяване и регистрация на търговски дружества с българско и чуждестранно участие и на обединения на търговци: консорциуми и холдинги;
 • Учредяване и регистрация на публични акционерни дружества и акционерни дружества със специална инвестиционна цел;
 • Преобразуване на търговски дружества: сливане, вливане, разделяне, отделяне;
 • Придобивания на дялове и акции;
 • Промени в капитала, управлението и други промени в регистрацията на търговски дружества;
 • Свикване и провеждане на общи събрания на акционерите, респ. на съдружниците и облигационерите;
 • Консултации по правни проблеми, свързани с управлението на търговски дружества;
 • Консултации относно производства по ликвидация на търговски дружества;
 • Процесуално представителство по искове, свързани със спорове между управителните органи и акционерите.

« Обратно

Търговски сделки. Облигационно право

 • Устни или писмени консултации относно сключване, изпълнение и прекратяване на договори;
 • Участие при водене на преговори относно сключване на договори;
Вижте повече