+359 24 83 31 33

Данъчно право:

  • Консултации по данъчните аспекти на сделки с ценни книжа, корпоративно преструктуриране, сливания и вливания на търговски дружества и др.;
  • Консултации относно данъчното облагане в страната (корпоративно данъчно облагане, ДДС, данък при източника, данъчно облагане на разходи на търговски дружества, местни данъци и такси и др.);
  • Анализ на приложимостта на дължимите данъци при източника на дохода;
  • Данъчна регистрация и представителство пред данъчни органи;
  • Съдействие при данъчни проверки;
  • Процесуално представителство по данъчни дела;
  • Консултиране относно прилагането на споразумения за избягване на двойно данъчно облагане;
  • Анализ на данъчното законодателство на Европейския Съюз и страните членки;
  • Процесуално представителство по данъчни дела.

« Обратно