+359 24 83 31 33

Банково право и капиталови пазари:

  • Правна подготовка и съдействие за лицензиране на банки от БНБ, съответно процедури за извършване на дейност от чуждестранна банка чрез клон;
  • Сделки по придобиване на мажоритарни пакети от капитала на банки и получаване на необходимите разрешения и одобрения от БНБ;
  • Консултации по специфични банкови операции и сделки: акредитиви, банкови гаранции и други;
  • Консултации по договори за банкови кредити и обезпечения – ипотеки, особени залози и други;
  • Правна подготовка и съдействие за регистрация на финансови институции;
  • Консултации за получаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, управляващо дружество и колективна инвестиционна схема;
  • Консултации относно процедури за регистриране на емисии ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар;
  • Консултации относно производства по ликвидация на инвестиционни посредници;
  • Процесуално представителство по дела, касаещи банкови сделки и сделки с ценни книжа.

« Обратно