+359 24 83 31 33

Административно право:

  • Устни или писмени консултации относно законови и подзаконови административни актове;
  • Обжалване на нормативни, общи или индивидуални административни актове;
  • Обжалване на наказателни постановления по административен и съдебен ред;
  • Представителство в административни производства;
  • Процесуално представителство по административни дела.

« Обратно