+359 24 83 31 33

Дружествено право. Сливания и придобивания

 • Учредяване и регистрация на търговски дружества с българско и чуждестранно участие и на обединения на търговци: консорциуми и холдинги;
 • Учредяване и регистрация на публични акционерни дружества и акционерни дружества със специална инвестиционна цел;
Вижте повече

Изпълнителни производства

 • Изготвяне и депозиране на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и изпълнителни листове;
 • Образуване и водене на изпълнителни производства пред частни и държавни съдебни изпълнители;
Вижте повече

Търговска и банкова несъстоятелност

 • Консултации на кредитори относно условията за откриване на производство по несъстоятелност на длъжници;
 • Подаване на молби за откриване на производства по несъстоятелност;
Вижте повече

Вещно право и недвижими имоти

 • Правен анализ на статута на недвижими имоти: вещни права, тежести и права на трети лица;
 • Консултации относно придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти;
Вижте повече

Банково право и капиталови пазари

 • Правна подготовка и съдействие за лицензиране на банки от БНБ, съответно процедури за извършване на дейност от чуждестранна банка чрез клон;
 • Сделки по придобиване на мажоритарни пакети от капитала на банки и получаване на необходимите разрешения и одобрения от БНБ;
Вижте повече

Данъчно право

 • Консултации по данъчните аспекти на сделки с ценни книжа, корпоративно преструктуриране, сливания и вливания на търговски дружества и др.;
 • Консултации относно данъчното облагане в страната (корпоративно данъчно облагане, ДДС, данък при източника, данъчно облагане на разходи на търговски дружества, местни данъци и такси и др.);
Вижте повече

Конкурентно право

 • Консултации относно съставите на нелоялна конкуренция: увреждане на доброто име на конкурентите, въвеждане в заблуждение, имитация, нелоялно привличане на клиенти, заблуждаваща и сравнителна реклама, разгласяване на производствени и търговски тайни;
 • Консултации в областта на концентрацията на стопанската дейност по Закона за защита на конкуренцията, правно съдействие за уведомяване и получаване на разрешение от Комисията за защита на конкуренцията;
Вижте повече

Търговски сделки. Облигационно право

 • Устни или писмени консултации относно сключване, изпълнение и прекратяване на договори;
 • Участие при водене на преговори относно сключване на договори;
Вижте повече

Застрахователно право

 • Сделки по придобиване на мажоритарни пакети от капитала на застрахователни дружества;
 • Представителство пред Комисията за финансов надзор;
Вижте повече

Административно право

 • Устни или писмени консултации по повод действието на всички законови и подзаконови административни актове;

 • Обжалване на нормативни, общи или индивидуални административни актове;

Вижте повече